Zadzwoń! 606918641 Napisz: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl

en_GBpl_PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzata Sosnowska – jako administratora Państwa danych (dane kontaktowe: Aleja Wiśniowa 83 a, lok. 7, Wrocław , e-mail: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl, nr tel.: +48 606 918 641).
Zamieszczona poniżej pełna klauzula informacyjna jest rozbudowana, ponieważ może istnieć wiele różnych przyczyn, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.
Celem niniejszej informacji jest zwrócenie Państwa uwagi na prawa dotyczące ochrony danych osobowych osób fizycznych: o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni , korespondencyjny lub e-mailem na podany wyżej adres siedziby kancelarii ub drogą e-mailową na adres: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą pełną treścią klauzuli informacyjnej. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- zgodnie z wymaganiami RODO –
obowiązująca od 25 maja 2018 r.

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Niniejszym informuję Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

2. Administrator przetwarzania danych osobowych: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sosnowska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Srebrnogórskiej 10/8, NIP 899 166 19 12,  zarejestrowana w CEIG ( zwana dalej Kancelarią), jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem w następujący sposób:  listownie na adres: listownie na adres: ul. Srebrnogórska 10/8, 50-536 Wrocław, adres e-mailowy: m.sosnowska@kancelaria-msosnowska.pl, telefonicznie na numer telefonu: + 48 606918641 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane w celu/ach:
a) wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z Kancelarią umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe, Kancelaria będzie przekazywać naszym dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np.  dostawcom usług IT, czy biuru rachunkowemu. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z poleceniami kancelarii.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Kancelaria korzysta z usług Google, zatem dane osobowe mogą być przekazywane do tego podmiotu.  Zgodnie z oświadczeniem Google oraz należących do niej podmiotów zależnych na terenie USA, podmioty te przestrzegają zasady ochrony prywatności zgodnie z zasadami Tarczy  Prywatności w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss- US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystanie i przechowywanie danych osobowych 
odpowiednio z państw członkowskich UE oraz ze Szwajcarii. 

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy Kancelaria będzie przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 
z umowy.

7. Pani/Pana prawa. 
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzanie danych osobowych:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane 
osobowe, mogą Państwo zażądać abyśmy je usunęli;
d) Ograniczenie przetwarzania danych 
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem danych osobowych, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat, lub przetwarzamy jego bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo żebyśmy je usnęli bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Mają Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinni wtedy Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie 
przez Kancelarię przetwarzania objętego sprzeciwem. Kancelaria przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania Państwa danych 
osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane osobowe są Kancelarii niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo otrzymywać od Kancelarii ustrukturyzowany, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do 
odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które nam Państwo dostarczyli na podstawie umowy lub Państwa zgody. Mogą Państwo też zlecić Kancelarii 
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Jednakże zrobimy to tylko w sytuacji, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że 
przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane 
na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę można wycofać poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres wskazany w pkt. 2 niniejszej informacji. W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie listownie na adres: ul. Srebrnogórska 10/8, 50-536 Wrocław, lub e-mail: sosnamal@poczta.onet.pl lub telefonicznie: + 48 606 918 641 .

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych.

9. Konsekwencje niepodania danych osobowych. Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych Kancelaria może odmówić zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług prawnych.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych